יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

 קרן השתלמות למורים וגננות הינו שם כללי לקרן השתלמות מיוחדת אשר רק ציבור המורים    והגננות (וכמובן המורות והגננים) יכולים ליהנות ממנה. קיימים שלושה סוגים של קרנות:

1.   קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ.

2.   קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ.

3.   קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (ארגון המורים).

מי זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות? :

עובד הוראה מורה, מנהל בתי"ס יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך רשמיים או מוכרים בפיקוח ממשלתי וגננות לגילאי 3-4 בגנים ציבוריים וכן מפקח, מנהל, מורה, מדריך, המועסק במוסד חינוכי על יסודי בפיקוח משרד החינוך או בפיקוח ממשלתי אחר, במכללות ובסמינרים להכשרת עובדי הוראה לפי רשימת מוסדות המאושרת ע"י משרד החינוך, במחצית משרה לפחות (או שליש משרה אם זו עבודתו היחידה) וגילו אינו עולה על 55 שנים ובתנאי שעם תום חופשתו האחרונה יחזור לעבודה בהוראה ל - 3  שנים לפחות ואשר הביע רצונו לשלם כספים לחברה בהתאם לתוכנית.
 

מהות הקרן:

הפרשה של 6 שנים לקרן מאפשרת שבתון בשנה השביעית.
כאשר המורה או הגננת יוצאים לשנת שבתון, הם יכולים לעשות שימוש בכספי הקרן לצורך מימון השתלמות ולימודים. זהו מקרה ייחודי בו הקרנות משמשות את המורים לשם מימוש זכותם ליציאה לשנת שבתון ומימון הלימודים בשנה זו. זאת לעומת כלל ציבור העובדים, אשר יכול להשתמש לרוב בכספי הקרן לצרכים פרטיים כגון: מימון חתונות, רכבים ושיפוצים למשל. בה בעת, בתנאים מסוימים אפשר למשוך במקרים חריגים את כספי החיסכון שבקרנות ההשתלמות למורים גם למטרות שאינן לימודים או השתלמויות.{סיבות רפואיות ועוד}.

ניתן לצאת גם לחצי שנת השתלמות:
ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון (כל שנה עומדת בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות) ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות, במשך שנתיים (גם לא שנים עוקבות).

 מבנה ההפקדות:

כל הקרנות שלהלן נהנות מתנאים מועדפים בהשוואה לקרנות השתלמות לעובדים רגילים. אם קרן השתלמותרגילה מאפשרת חיסכון בגובה של עד 10% מהשכר, הרי שקרנות השתלמות למורים מאפשרות חיסכון של עד 12.6% מהשכר.

החלוקה-יחס של שליש ושני שליש-  זהה לקרנות השתלמות לעובדים והינה עד 4.2% מהמשכורת על חשבון המורה ועד 8.4% מהמשכורת על חשבון המעסיק.

עובד הוראה המועסק בעיר פיתוח או ישוב ספר בהתאם להגדרתם בכללי משרד החינוך וזכאי ל"תמריצים" ,כל ההפקדות הינן ע"ח המעסיק..

במקרה שהמורה מושך את כספי החיסכון לפני תום המועד הרגיל, הוא ייהנה רק מכ- 90% מכספי המעביד שהופרשו (כלומר אותם 8.4%) ומכל הסכום שנלקח מחלקו (4.2%). על כן מומלץ לפדות את הסכומים למטרות המוכרות רק בתום התקופה הרשמית.

זכויות בשבתון:
1. ותק:
שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק, לאחר מילוי כל חובות הלימודים

2.תשלוםלקרן פנסיה:
הקרן מעבירה למשתלם במהלך שנת ההשתלמות את התשלומים כפי המקובל, לקרן הפנסיה שהוא חבר בה.
הקרן משלמת את חלקו של העמית וגם את חלקו שלהמעסיק.
שיעורי התשלום לקרן הפנסיה נקבעו על - פי היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות, שמשלמת הקרן לעמית המשתלם. תשלום זה משלמת הקרן מידי חודש במשך חודשי תקופת ההשתלמות..

3.קרן "מקור"- עבודה בשנת ההשתלמות:
משתלם בשנת השתלמות מלאה רשאי לעבוד עד 1/3 משרה ואינו רשאי לחסוך עבור עבודה זו בקרן במסלול הרגיל, אלא בקרן המקוצרת - קרן "מקור", המנוהלת בבנק מסד.

4.מס הכנסה-המענקים המגיעים למשתלם מהקרן בשנת ההשתלמות, פטורים מתשלום מס הכנסה.

תשואות ודמי ניהול-שנויים החל מ-1.2011:

 

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול. 

דמי הניהול על משיכות כספים -החל מינואר 2011 דמי הניהול הינם בשיעור 0.26% .

   

כיצד נהנים מכספי קרן ההשתלמות למורים:

כאשר יוצאים לשנת שבתון, ניתן לבקש למשוך את הכספים שנחסכו. הכספים ניתנים למורה בצורה של מענקים חודשיים וכן שכר לימוד.

גובה המענק קשור בשני פרמטרים: שיעור משרה ממוצע ו- שיעור ההשתלמות.

שיעור משרה ממוצע הינו ממוצע המשרה של המורה במשך כל תקופת החיסכון. שיעור המשרה כולל את רכיבי השכר הפנסיוניים שנכללו במשכורתו האחרונה לפני שיצא להשתלמות.

 

משיכה במקרה פטירה-

מי שיקבל את הכסף זה המוטב ובאין מוטב - יורשים ע"פ דין/צוואה, לפי העניין.

ניתן לשנות בכל עת את המוטבים ואף רצוי לבחון את העניין בקרות ארוע רלוונטי.

 

תמצית ההבדלים בין קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה לקרנות השתלמות רגילות:

בקרנות השתלמות לעובדי הוראה  קיימת עדיפות ביחס לקרנות ההשתלמות רגילות כאמור לעיל, בסעיפים הבאים:

- בגובה ההפקדות המותר{12.4% מול 10%}

- בהבטחת מימון מענק שבתון ושכ"ל בשנה השביעית והמשך הפרשה לקרן הפנסיה , פטורים ממס .

-ניתן למשוך במקרים חריגים כספים שלא למטרת שבתון וגם לאחר תקופה מקוצרת.

{להבדיל מקרן רגילה היכולה לאפשר קיצור תקופת החסכון לשלוש שנים רק במקרה של  יציאה להשתלמות}.

-דמי ניהול לפי הוצאות בלבד מכיוון שהקרן איננה למטרת רווח .במקרה של משיכת כספים רק 0.26%


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762