יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

חוזר מס הכנסה 2/2013 בנושא תיקון 190

מדינת ישראל                     (אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)

רשות המסים בישראל

המשנה למנהל הרשות (בפועל)

ז' טבת תשע"ג

20/12/12

00293412

אל

פקידי השומה,

המעבידים, מנכים אחרים ולשכות השירות

 

הנדון: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2013

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2013.

הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:פקודה") בשיעור עליית המדד: 1.44%, אלא אם נאמר אחרת.

א.      חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.

1.      שיעורי המס, תקרות הכנסה - בש"ח

בספר החוקים מספר 2382 מיום 13/08/2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 ובו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן:פקודה") (תיקון מס' 195):

תיקון סעיפים 121 ו-120א

במסגרת התיקון הנ"ל נקבעו תקרות הכנסה ומנגנון הצמדה חדשים כדלהלן: תקרות ההכנסה של 10% ו-14%, כפי שנוסחו בחוק הנ''ל, תואמו מהמדד הידוע ביום 1/1/2012 (מדד 11/2011) ועד המדד הידוע ביום 1/1/2013 (מדד 11/2012) בהתאם להוראות החוק הנ''ל.

נקבע, כי תקרות ההכנסה של 21%, 31% ו-34%, כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, לא יתואמו בשנת המס 2013.

יש לציין כי בשנת 2014 יתואמו כל מדרגות המס כפי שהיו ב-1/1/2013 על בסיס שיעור עלית המדד בשנת המס 2013.

סעיף 121ב - מס על הכנסות גבוהות

בתיקון הנ"ל, נוסף סעיף חדש שמכוחו יוטל על יחיד שהכנסתו החייבת (כהגדרתה בסעיף) עלתה על 811,560 ש"ח, מס נוסף בשיעור של 2% על חלק ההכנסה החייבת שלו העולה על 811,560 ש"ח בשנת המס 2013.

 

1 - מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

שיעור המס

הכנסה שנתית
(יגיעה אישית)

שיעור
המס

הכנסה חודשית
(יגיעה אישית)

10%

עד 63,360

10%

עד 5,280

14%

מ-63,361 עד 108,120

14%

מ-5,281 עד 9,010

21%

מ-108,121 עד 168,000

21%

מ-9,011 עד 14,000

31%

מ-168,001 עד 240,000

31%

מ-14,001 עד 20,000

34%

מ-240,001 עד 501,960

34%

מ-20,001 עד 41,830

48%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

50%

*מס נוסף מעל: 811,560

50%

*מס נוסף מעל: 67,630

 

 

2 - מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

שיעור המס

הכנסה שנתית
(לא מיגיעה אישית)

שיעור
המס

הכנסה חודשית
(לא מיגיעה אישית)

31%

עד 240,000

31%

עד 20,000

34%

מ-240,001 עד 501,960

34%

מ-20,001 עד 41,830

48%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

50%

*מס נוסף מעל: 811,560

50%

*מס נוסף מעל: 67,630

 

*לתשומת לב המעבידים:
מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי ממקור.

 

ב.      שינויים במערך הניכויים החל מ-1.1.2013

1.      תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011

שיעור הריבית המעודכן לשנת מס 2013 לעניין סעיף 3(ט) בנוגע להלוואות שמעל התקרה הקבועה בסעיף יהיה 5.47%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

2.      חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות (2013 ו-2014).

יישוב חדש בשם "שלומית", השוכן בטווח של 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה הוסף לרשימת היישובים הזכאים להטבות בהתאם לחוק הנ"ל (ראו הנחית המשנה למנהל רשות המסים מיום 10/12/2012 שפורסמה באינטרנט).

 

ג.       הסכומים המתואמים מינואר 2013 - בש"ח

זיכויים

 

1.  סכום נקודת הזיכוי

218 לחודש

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

1.      קצבה מזכה

8,310 לחודש

2.      פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35%

2,909 לחודש

3.      סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה

116

4.      תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)

8,600 לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 8,600 לפי הנמוך.

12,100 לחודש

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף47(א)(5)(2)

34,400 לחודש

הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א)(3) ו-(5)

8,600 לחודש

5.      הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)

166 לחודש

166 לחודש

 

17,200 לחודש

6.      משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

טרם פורסם

7.      הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)

259,000 לשנה

8.      הפקדה מוטבת - 9(16א) ו-9(16ב)

18,120

9.      "שכר מינימום"
לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

4,300 לחודש

10.    ההפרשה לקופת גמל לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -

12,120 לשנה

11.    "השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3)

טרם פורסם

הנחות מהמס ופטורים

 

1.      החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.13 ואילך

12,120 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות

24,260 לכל שנת עבודה

2.      הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום - אין פטור

364 - 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של 72,240

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 602,400 כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום - אין פטור

364 - 185 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 72,240

365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 72,240 כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה 257,640 ש"ח.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3.      זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים - 35% מהתרומה אם התרומה עולה על

180 לשנה

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם

9,130,000 לשנה

4.      הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך

1,760 לחודש

5.      הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

320 ליממה

6.      משכורת למומחה חוץ

13,100 לחודש

7.      הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

320 ליממה

8.      משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

176,742 לשנה

9.      הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

מתנות

210 לאדם לשנה

10.    פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס(סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על:

7,920

11.       שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה -

אין תקרה

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

4,980 לחודש


ג.       הנחיות נוספות

טופס 101 - כרטיס עובד

טופס חדש יפורסם באינטרנט בימים הקרובים.

תושב המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה ימציא למעבידו טופס 1312א' כל שנה וימלא טופס 101 כל שנה.

הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר 2013.

 

12.       הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)

157,680 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה, אילת, וכן ישובי קו עימות*:

236,760 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה:

157,680 לשנה

בהתאם להוראות החוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:

בסעיף 11

בפסקה (1), 12%

בפסקה(2), 24%

בפסקה(3) -

בפסקה משנה (א), 24%

בפסקה משנה (ב), 19%

בפסקה משנה (ג), 15%

בפסקה משנה (ד) ו-(ה), 12%


רשימה מפורטת של היישובים וההנחות נמצאת בלוח הגיבויים של ינואר 2013.

13.    הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

 

תקרת הכנסה (הוארך עד 5/5/13 בשלב זה)

10,510 לחודש

זיכוי מגיע - 15% (הוארך עד 5/5/13 בשלב זה)

920 לחודש

14.    סעיפים 4445 לפקודה

 

תקרת הכנסה של נטול יכולת

 

ליחיד

166,000 לשנה

לזוג

265,000 לשנה

15.    פדיון מניות באגודה שיתופית

317,000

16.    ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה בהארכת תוקף התקנות)

691,161

17.    תקרת הפטור למלגה אצל חוקר

96,000 לשנה

18.    פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2012)

 

הכנסה ליחיד

79,800 לשנה

הכנסה לזוג

159,600 לשנה

ניכויים

 

1.      ניכוי מריבית - 125ד

 

תקרה מוטבת - 125ד(א)

61,560 לשנה

פטור למיעוטי הכנסה - 125ד(ב)

9,600 לשנה

פטור גיל פרישה ליחיד - 125ד(ג)(1)

13,200 לשנה

פטור גיל פרישה לזוג - 125ד(ג)(2)

16,200 לשנה

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה

34,902 לשנה

2.      הוצאות לינה בארץ

 

לינה שעלותה נמוכה מ-114 דולר

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ-114 דולר - 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-

114 דולר

ולא יותר מ-

194 דולר = (259 דולר X                           75%)

3.      הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

 

1.      אם סכום ההוצאה נמוך מ-

23,400

סכום ההוצאה המוכרת מעל

2,300

(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

 

2.      אם סכום ההוצאה מעל-

23,400

סכום ההוצאה המוכרת מעל

4,700

סכומים אחרים

 

1.      תשלום "בתקופת הבחירות"

8,700

2.      סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד

7,680

3.      תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים

4,800

4.      חישוב נפרד - סעיפים 57(ב), 66(ה)

49,680 לשנה

5.      סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2012)

77,720 לשנה

6.      הסכומים הפטורים מהגשת דין וחשבון לשנת 2012.

 

משכורת (תוספת א)

638,000 לשנה

הכנסה נוספת (תוספת ב)

331,000 לשנה

הכנסה - קצבת חוץ (תוספת ד)

331,000 לשנה

הכנסה מריבית (תוספת ה)

632,000 לשנה

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)

1,823,000 לשנה

נכסי חוץ (תקנה 3)

1,839,000 לשנה

7.      הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

60,720 להגרלה

8.      מתנדב במוסד ציבורי

 

כיבוד קל לאירוע

30 לאדם

נסיעות בתחבורה ציבורית

220 לחודש

הוצאות דלק

660 לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד

110 לחודש

9.      ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2013

 

מחזור עסקי בשנת מס 2011

5,200,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2011

1,030,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2011

3,200,000

10.    ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2013

 

מחזור עסקי בשנת מס 2011

16,900,000

11.    הוצאות נסיעה לחו"ל

 

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2012 מסתכם ב-1.76%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות - סכום מזערי

114 דולר ללילה

סכום מירבי

259 דולר ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה

 

לפי קבלות

73 דולר ללילה

אם לא הוגשו קבלות על לינה

122 דולר ללילה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה

649 דולר לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד

57 דולר ליממה

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:

אוסטריה

יוון

אוסטרליה

יפן

איטליה

לוקסמבורג

איסלנד

נורווגיה

אירלנד

ספרד

אנגולה

עומאן

בלגיה

פינלנד

גרמניה

צרפת

דובאי

קאטר

דנמרק

קוריאה

הולנד

קמרון

הונג קונג

קנדה

שבדיה

בריטניה

טיוואן

שוויץ

12.    שווי השימוש ברכב

 

קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

2,680

2

2,910

3

3,740

4

4,490

5

6,210

6

8,050

7

10,350

אופנוע 3L*

890

*אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

 

 

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי:

 

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו:

www.shaam.gov.il/mm-usecar

 

הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי):

550

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

497,090

13.    שווי שימוש ברדיו טלפון נייד(רט"ן)

105 לחודש

14.    עיצום כספי - סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

 

יחיד:

1,150 לחודש

מעביד:

1,730 לחודש

15.    קנס אי הגשת דוח

 

סעיף 188(א)

330 לחודש פיגור

סעיף 188(א)

670 לחודש פיגור

סעיף 188(א1)

830 לחודש פיגור

סעיף 188(ג)

330 לחודש פיגור

סעיף 188(ד)

330 לחודש פיגור

סעיף 188(ו)

170 לאדם

סעיף 188(ז)

330 לחודש פיגור

סעיף 188(ז)

670 לחודש פיגור

12.       הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)

157,680 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה, אילת, וכן ישובי קו עימות*:

236,760 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה:

157,680 לשנה

בהתאם להוראות החוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:

בסעיף 11

בפסקה (1), 12%

בפסקה(2), 24%

בפסקה(3) -

בפסקה משנה (א), 24%

בפסקה משנה (ב), 19%

בפסקה משנה (ג), 15%

בפסקה משנה (ד) ו-(ה), 12%

 

בברכה,

משה אשר

העתקים:

מר דורון ארבלי - מנהל רשות המסים

מר פואד ג'ודום, רו"ח - מנהל תחום בכיר שומה - פרט

גב' מינה גולן, רו"ח - מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי

מר ציון לוי - מנהל תחום, המחלקה לפיתוח מקצועי

גב' רחל חי עזרא - מנהלת אגף שומה וניכויים - שע"מ


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762