יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

עדכונים שונים ל2017

 

{באדיבות אתר חיל"ן}

1.השוואת תנאים בקופות הגמל  {ביטוח פנסיוני} המוצעות לעובד:

 תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), כולל תיקון שנכנס לתוקף ב-5 בפברואר 2016, ודורש האחדה של תנאי קופות הגמל שמציע המעסיק לעובדיו. בעקבות הסכמה שהושגה בין ההסתדרות, המעסיקים והאוצר, התחייב משרד האוצר לשנות את הוראות תיקון זה, כך שלמעשה בשלב זה ניתן שלא לפעול לפיו

תיאור תיקון 12 בנוסחו הנוכחי: סעיף 20 לחוק מקנה לעובד, מרגע שנוצרה לו זכאות לקופת גמל, חופש לבחור את הקופה שאליה יועברו כספי חיסכון הפנסיוני שהוא זכאי להם. התיקון מבסס ומרחיב זכות זו. התיקון קובע שמעסיק אינו רשאי להתנות את שיעור ההפרשה שלו לקופת גמל (ובכלל זה הפרשה לתגמולים, לפיצויים ולאבדן כושר עבודה) בבחירה של קופה מסוימת או סוג קופה מסוים. במקרה שיש התניה כזו בהסכם, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו, עד לתיקון ההסכם. החקיקה אינה מונעת קיום מסלולים שונים לאוכלוסיות שונות.

 

   

 

 

3. תפעול פנסיוני - הבהרה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה ב-30 בנובמבר2016 הבהרה המדגישה  שעוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו הנותנים שירותי תפעול למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, מחויבים לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי החוק, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שירותי תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק פנסיוני על-ידי נותן שירותי התפעול ובין אם לאו. 

2. צו הרחבה להעלאת הניכוי וההפרשה לביטוח פנסיוני:

במסגרת הניסיונות להתמודד עם הסוגיות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל), נחתםהסכם קיבוצי, בין ההסתדרות לנשיאות הארגונים העסקיים, על העלאת הניכוי וההפרשה לפנסיה. השיעורים החדשים, החל מינואר 2017: 6% ניכוי מהעובד, 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים, והפרשת המעסיק לפיצויים בשיעור 6% לפחות. כאשר העובד אינו מבוטח בקרן פנסיה יש לצרף להפרשת המעסיק לתגמולים את הפרשת המעסיק לביטוח אבדן כושר עבודה. בשלב ביניים, החל מיולי 2016, יהיו השיעורים 5.75% ניכוי מהעובד, 6.25% הפרשת מעסיק לתגמולים וביטוח אבדן כושר עבודה. השכר הקובע להסכם זה הוא "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה". להסכם הוצא צו הרחבה.

במקביל התחייב משרד האוצר לתיקונו של תיקון 12, רטרואקטיבית מיום כניסתו לתוקף, כך שלא יחייב העלאה נוספת של הפרשת המעסיק (ראו תיקון 16 שמגשים התחייבות זו). בנוסף יפנו הצדדים להסכם לשר הכלכלה, על מנת שיתקן את האישור הכללי לעניין סעיף 14, כך שיתאים לקבוע בהסכם זה.


יש לשים לב שבניגוד לצו ההרחבה לפנסיה חובה, שאינו חל על עובדים שלהם יש "הסכם מיטיב", הצו החדש חל על כל העובדים, אם כי יש כאלה שכבר כיום נהנים מניכוי והפרשה גדולים יותר (כגון החברים בקרנות הפנסיה הוותיקות). בנוסף, בעוד שבצו ההרחבה לפנסיה חובה השכר המבוטח מוגבל לשכר הממוצע במשק, הרי הצו החדש חל על כל השכר הפנסיוני, ללא הגבלה על גובהו.

4. קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מקנה לעובד את הזכות הבלעדית לקבוע לאיזה קופה יועברו כספי גמל שהוא זכאי להם. עם זאת, במקרה שהעובד לא בחר קופה, רשאי המעסיק להפקיד כספים, שהוא חייב להפקידם מכוח דין או הסכם, בקופה שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם, קופה הקרויה קופת ברירת מחדל. גם כאשר לא נקבעה קופה בדין או בהסכם נחוצה קופת ברירת מחדל, למקרה שהעובד לא בחר קופה.


לממונה על שוק ההון ניתנה סמכות לתת הוראות לביצוע סעיף זה. בהתאם לסמכות זו פרסמה הממונה חוזר ובו הוראות לעניין בחירת קופת גמל שתהיה קופת ברירת מחדל.

בנוסף לאפשרות לבחירת קופת ברירת מחדל על ידי המעסיק, הודיעה הממונה על שוק ההון על שתי קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני שנבחרו על ידי אגף שוק ההון, והן "מיטב דש פנסיה מקיפה" ו"הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה", שהציעו דמי ניהול נמוכים משמעותית מהנהוג בשוק - בקרן הפנסיה של מיטב דש דמי ניהול הם 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי דמי הניהול הם 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה בקרן

מעסיק יוכל לקבוע קופות אלה כקופות ברירת מחדל במפעלו. כל עובד שירצה בכך יוכל להצטרף לקופות אלה, וליהנות מדמי הניהול הנמוכים שבהן


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762