יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

תקנות משיכת כספי קופת גמל הנמוכים מ-8,000 ₪:

משרד האוצר פרסם את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו -2016 (להלן: "התקנות")

מטרת התקנות:

לאפשר לעמיתים למשוך כספים בקופות בהן יש להם יתרה שאינה עולה על 8000 ₪, ללא תשלום מס (במקום שייגבה מהם מס בגובה 35%) בכפוף לקריטריונים שנקבעו בתקנות.

המוצרים הרלוונטיים לצורך משיכה בפטור ממס בהתאם לתקנות הם:

קופת גמל לתגמולים (כספים שהופקדו עד 2008)

קופת גמל לחיסכון (כספים שהופקדו אחרי 2008, לשעבר קופה לא משלמת לקצבה)

הזכאות למשיכה בהתאם לתקנות אינה רלוונטית לגבי המוצרים הבאים: קרן פנסיה, קרן השתלמות.

 

הזכאות למשיכת הכספים מותנית בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונות העמית בקופת הגמל אינה עולה על סך של 8,000 ₪ (כולל כספי פיצויים) נכון ליום הקובע. בכל תחילת שנה יבוצע עדכון לסכום ביחס למדד שעודכן בשנה שקדמה לו.

2. לא הופקדו ולא בוצעו העברות פנימה ו/או החוצה מחשבון העמית בקופה מיום 1.1.2014 ואילך. איחוד חשבונות והעברה בין חשבונות באותה קופה - אינן מונעות זכאות למשיכת הכספים בהתאם לתקנות. 

 

לידיעתך, משיכת כספי פיצויים – תתבצע בכפוף להוראות הדין ולתקנון הקופה ומותנית בקבלת אישור מעסיק וטופס 161 או אישור פקיד שומה

 

לאחר 31.3.2017:

המועד הקובע ייגזר על פי הכללים הבאים:

מועד הגשת בקשות בין התאריכים היום הקובע        דוגמא

מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר          31.12 בשנה הקודמת    

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה

ביום 1.5.2017, תבחן נכון ליום 31.12.2016.

מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ   31.12 בשנה שקדמה לשנה הקודמת         

יתרת הכספים בחשבונותיו של עמית שהגיש בקשה

ביום 20.2.2018, תבחן נכון ליום 31.12.2016.


(אין לראות במידע זה יעוץ או הכוונה במקום יעוץ מקצועי או קריאת החומר המקורי)


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762